Alexandra Lyckman

Advokat, Delägare

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

  • Boutredningsman
  • Boutredningsman i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
  • Bodelningsförrättare
  • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Alexandra Lyckman arbetar med alla byråns rättsområden, men är särskilt inriktad på den internationella familjerätten, medling samt brottmål. Alexandra Lyckman har lång erfarenhet av förvaltning av dödsbon och förordnas ofta till boutredningsman. Hon är särskild inriktad på internationella boutredningar och internationella vårdnadstvister. Alexandra Lyckman har en mycket stor processvana i domstol.

Alexandra Lyckman tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1994 och blev Advokat år 2001. Mellan 1994 – 2006 arbetade hon på Advokatbyrån Jürgen Koch. Hon startade därefter egen verksamhet och arbetade i kontorsgemenskap med Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå åren 2006 – 2009.

Alexandra Lyckman är född i Berlin och talar tyska som modersmål. Hon har mångårig erfarenhet av att handskas med de svårigheter som kan uppstå på grund av skillnader i kultur och lagar.

I september 2014 genomgick Alexandra Lyckman en 50 timmar lång utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Denna utbildning har fortlöpande kompletterats. Sedan 2015 har Alexandra Lyckman medlat i ett stort antal familjerättsliga ärenden samt hållit egna kurser om medling i familjemål för bl a Advokatsamfundet. Hon medverkar vid Domstolsakademins Fördjupningskurs i familjemål. Alexandra Lyckman är ordförande i Svenskt Forum för Medling och konflikthantering.

Alexandra Lyckman medverkar i advokatjouren i Vaxholm.