25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Ett målsägandebiträde företräder barnet som är part i ett brottmål. Uppdraget är att tillvarata målsägandens intressen i målet, lämna stöd och hjälp till målsäganden och att bistå målsäganden med att föra sin skadeståndstalan. Ett målsägandebiträde utses när någon utsatts för sexualbrott, brott mot liv, hälsa, frihet och frid eller annan allvarlig brottslighet. Eller om det finns behov av ett sådant stöd pga att den utsatta personen har en nära eller personlig relation till den person som misstänks för brottet. Om målsäganden är under 18 år ska utredningen hos polisen bedrivas särskilt skyndsamt. Enligt förundersökningskungörelsen ska förundersökningen vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan inom tre månader från den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Enligt de föreskrifter som gäller för åklagare ska förhör med barn hållas inom 14 dagar från att förundersökningen hos polisen har inletts.

Ett barnförhörsrum i ett Barnahus, där polis och åklagare, socialtjänst, barnpsykiatri, advokater och barnsjukvården samverkar. Barnahus ska vara en trygg och barnvänlig miljö för barn och unga upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för brott.

En särskild företrädare företräder klienten istället för vårdnadshavarna. Den särskilde företrädaren ska tillvarata barnets rätt. I förhållandet till föräldrarna ska den särskilde företrädaren vara objektiv och står dessutom under sekretess mot föräldrarna. Någon som företräder en förälder i en tvist, t ex en vårdnads- eller umgängestvist, med den misstänkta personen som motpart kan inte utses till särskild företrädare för barnet.

En särskild företrädare kan endast utses till någon som är under 18 år och utses om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller om det kan befaras att en vårdnadshavare pga sitt förhållande till den person som är misstänkt för brott mot barnet inte kommer att ta till vara barnets rätt – exempelvis om barnets vårdnadshavare och den person som är misstänkt för brottet är gifta eller bor tillsammans.

Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas. I uppdraget kan ingå att avgöra om och hur barnet ska inställa sig till förhör och läkarundersökning och även att se till att alla åtgärder sker på ett sätt som är så anpassat som möjligt till barnet.

Nyligen har reglerna för att få behålla sitt målsägandebiträde efter rättegången i tingsrätten skärpts. Högsta domstolen har prövat när det är skäligt att man ska få behålla sitt målsägandebiträde och kom fram till att: ”Enbart den omständigheten att ett åtal för våldtäkt ska prövas i hovrätten, och det även om åklagaren har överklagat ett ogillat åtal, kan inte anses innebära att ett målsägandebiträde ska förordnas. Om det däremot är så att målsäganden kommer att närvara vid förhandlingen i högre rätt, t.ex. därför att tilläggsförhör ska hållas med henne eller honom, bör ett målsägandebiträde förordnas. Detsamma gäller, oavsett om målsägandens närvaro påkallas eller inte, för det fall förnyade förhör eller tilläggs- eller omförhör ska hållas med andra personer angående frågor som har betydelse för målsäganden.”

Bra att känna till är också att barn som bevittnat våld i hemmet har rätt till brottsskadeersättning, enligt 9§ brottsskadelagen. Det gäller även om barnet inte själv utsatts för våld. Det krävs att barnet har en nära relation till både den som utövar våldet och den som utsatts för våldet.

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman
placeholder
17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh