10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Just nu pågår en översyn av den lag (Föräldrabalken) som reglerar föräldraskap och förhållandet mellan barn och föräldrar och annan föräldraskapsrättslig lagstiftning. Målet är att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar. Man vill anpassa lagen till olika familjekonstellationer. I SOU 2022:38, som just nu ligger ute på remiss hos inte mindre än 99 remissinstanser, konstaterar man att många barn idag växer upp i andra familjer än traditionella kärnfamiljer. Det innebär att fler vuxna kan få en föräldraroll till ett barn och ta ett större föräldraansvar.

Fokus har flyttats från det biologiska och det rättsliga eller juridiska föräldraskapet som tillkommer vårdnadshavare. Man har uppmärksammat att föräldraskap kan se ut på många sätt och komma i många skepnader. Det finns adoptivföräldrar, genetiska föräldrar, familjehemsföräldrar och bonusföräldrar. Man talar om externa föräldrar och regnbågsfamiljer. Nu introduceras även termer som social förälder och stjärnfamilj. Med den nya lagstiftningen vill man stärka rätten till umgänge för andra viktiga personer i barnets liv även om dessa personer inte är rättsliga föräldrar, men som barnet ändå ser som sin förälder. Och det är positivt förstås, det är inte alltid enkelt att vara förälder, eller som det sägs ”It takes a village to raise a child”.

Samtidigt som fler vuxna kring barnet ska få rättigheter, eller kanske mer korrekt uttryckt, samtidigt som barnet ska få rätt till fler vuxna som kan ta ansvar för barnet, vill man minska tvister om barn i domstol. Vi får hoppas att följden av fler föräldrar med lagreglerade rättigheter inte leder till att det även blir fler tvister om barn. För som det konstaterats många gånger är det inte skadligt att föräldrar separerar och barn växer upp i olika familjekonstellationer, men barn påverkas negativt av allvarliga konflikter mellan föräldrar.

För att minska tvister vid domstol infördes i år ett obligatoriskt informationssamtal hos kommunen för föräldrar som avser att inleda en domstolstvist. Mer information om detta hittar du på domstolsverkets hemsida:
https://www.domstol.se/amnen/familj/foraldrar-och-barn/vardnad-boende-och-umgange/

Det är för tidigt att säga än om det har gett avsett effekt, dvs färre domstolstvister om barn.

Dessvärre har vi på vår advokatbyrå uppmärksammat att vissa försäkringsbolag samtidigt ställer tuffare krav för att föräldrar ska kunna utnyttja sin rättsskyddsförsäkring innan det inletts en process i domstol. Försäkringsbolaget If har ändrat sina villkor och kräver numera att talan har väckts i domstol innan rättsskydd beviljas.

Se försäkringsbolaget If:s villkor 8.2 som tidigare lydde:

Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sambo med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende om de händelser och omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat senare än ett år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.
https://www.if.se/globalassets/se/dokument/privat/hemforsakring-villkor-old.pdf

och som nu lyder:

Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sambo med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende i de fall talan väckts i domstol senare än ett år efter det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet upphörde. Kostnader som uppstått före det att talan väckts omfattas inte av försäkringen.

Som ombud försöker vi som regel att uttömma alla möjligheter till en samförståndslösning mellan föräldrar, innan en stämningsansökan inges. Som sagt, barn påverkas negativt av allvarliga konflikter i domstol. I en domstolsprocess blir man motparter, med motstridiga intressen, trots att man egentligen har ett gemensamt intresse, att ens barn mår bra. Det är lättare att lyfta det gemensamma intresset när man söker samförståndslösningar utanför domstol. När vi företräder föräldrar som ombud kan vi i gemensamma möten mellan föräldrar och ombud verka för samförståndslösningar. I medlingen, när vi agerar medlare mellan föräldrar, är det gemensamma intresset i fokus och vi försöker få föräldrarna att se varandra som medparter istället för motparter. Om rättsskydd från försäkringsbolag inte längre kan erhållas innan föräldrarna är i en domstolstvist, har möjligheten till tidiga samförståndslösningar som gynnar barnen försämrats. Tvärt emot avsikten med informationssamtalens syfte således.

Det är troligt att försäkringsbolagen behöver spara kostnader och därför stramar upp villkoren. Men kostnaderna för en domstolstvist är många gånger högre än kostnader för alternativa tvistelösningar såsom samförståndsmöten och medlingar. För att inte tala om samhällskostnaderna för domstolarna och för barn och föräldrar som påverkas negativt av allvarliga konflikter, såväl ekonomiskt som i sitt mående.

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Alexandra Lyckman
25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman
placeholder
17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh