1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Även andra yrkeskategorier såsom socionomer, psykologer, personal från de s k centralmyndigheterna och HccH (Hague Conference on Private International Law ) och Europarådskommissionen samt domare och professorer fanns på plats. Och flera hade rest långt; från Nordamerika, Sydamerika, Japan och Australien. Detta visar att barnbortföranden i allra högsta grad är en företeelse utan geografiska gränser!

De allra flesta barn som kidnappas, förs bort av en av sina föräldrar. Ofta i samband med en separation, då en förälder flyttar tillbaka till sitt ursprungsland och tar med sig sitt barn utan den andra förälderns medgivande. Det förekommer även att barn hålls kvar, vanligtvis i samband med umgänge, då de besöker en förälder som bor i ett annat land.

De länder som har anslutit sig till den i Haag d. 25 okt. 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonventionen) , har förbundit sig att inom sex veckor från att en ansökan görs anhängig vid domstol, se till att barnet som huvudregel förs tillbaka till det land, där barnet har sitt hemvist. Detta fungerar mer eller mindre väl.

Oavsett hur länderna handlägger dessa s k överflyttningsärenden, kvarstår dock som regel de egentliga problemen. Utöver frågan om i vilket land barnet ska bo, måste även frågor om vårdnad, umgänge, underhåll, resor och resekostnader hanteras mellan föräldrarna. Dessa frågor behandlas nämligen inte i Haagärendet. Med ett undantag – genom medling.

En stor grupp som deltog i Lepca-konferensen var utbildade och certifierade medlare. Dessa var verksamma framför allt i Tyskland, Belgien, Holland, England och Frankrike. Där har man kommit mycket långt med medlingen. Och det är inte alls omöjligt att föräldrar kan komma överens i frågor som kan tyckas oövervinnliga: var ska vårt barn bo, i Tyskland med mamma eller i USA med pappa? I Australien eller i England? Hur är det möjligt, kan man undra, när vi inte ens kan medla mellan parter som båda bor i Sverige.

Nyckeln till framgång enligt de erfarna medlare som finns i nätverket Mikk, Network of Cross-Border Mediators och Missing Children Europe är att man anlitar två medlare; helst en manlig och en kvinnlig, där den ena har juridisk utbildning och den andra socialpedagogisk eller psykologisk, där den ena talar den ena förälderns modersmål och den andra den andra förälderns modersmål, där medlarna var för sig har särskild kunskap om de kulturer och religioner som föräldrarna kommer ifrån. Medling ska helst ske med båda föräldrar fysiskt närvarande och kunna pågå i ett flertal dagar efter varandra. Ofta underlättas samförståndslösningar om den förälder som barnet bortförts ifrån ges möjlighet att tillbringa tid med barnet under det pågående medlingsförfarandet.

Under dessa förutsättningar finns det goda möjligheter att föräldrarna kan komma överens. Inte bara om barnet ska återföras till sitt hemland, men även om de övriga frågor som behöver lösas, såsom barnets boende, vårdnad, umgänge, underhåll, resor och resekostnader. Kanske träffar man även överenskommelser om hur båda föräldrarnas kultur och religion kan bli en aktiv del i barnets liv, eller hur kontakten med mor- och farföräldrar och andra närstående ska underhållas. På så sätt når medlingsförfarandet mycket längre än ett Haagärende eller t o m en vårdnadstvist.

Vi har mycket att se fram emot om vi lyckas stärka medlingsinstitutet i Sverige! Kanske måste vi börja med att kräva att alla medlare uppfyller särskilda krav på utbildning och kompetens?

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Alexandra Lyckman
25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman
placeholder
17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh