20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

När klienter kommer till oss har de ofta en förhoppning om en snabb bodelning. Men bodelningar tar tid, ibland flera år. Anledningen är att parterna är oense om olika frågor. Vanligt är att man har olika syn på vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen, hur dessa tillgångar ska värderas och vad som ska hända med den gemensamma bostaden och det som kallas för bohaget, dvs möbler och saker som finns i hemmet. Att upprätta ett bodelningsavtal när man är överens tar inte så lång tid.  Det som tar tid är diskussionerna om det man tvistar om. Finns det tillgångar i utlandet eller misstankar om att en part gömmer undan tillgångar, tar det ofta lång tid att få underlag och värderingar för dessa.

Kan parterna inte komma överens, behöver man ansöka om en bodelningsförrättare. Det är tingsrätten som utser en lämplig advokat som i slutändan kan besluta hur bodelningen ska göras genom ett så kallat tvångsskiftesbeslut.

När ska man ansöka om en bodelningsförrättare?

Det är bra att fundera i vilket skede av processen man bör ansöka om en bodelningsförrättare.

Det finns makar och sambor som separerar och löser alla frågor kring bodelningen på egen hand och i samförstånd. Då kan bodelningen göras snabbt och utan några särkilda kostnader och man kan göra bodelningen utan inblandning av jurister och domstol. Det är det absolut snabbaste och billigaste sättet att separera.

Sedan finns det makar och sambor som behöver hjälp av juridiska ombud för att få till en bodelning. Man kanske inte vet hur man ska gå till väga, vilka rättigheter och skyldigheter man har i bodelningen, men klarar av bodelningen med hjälp från kunniga jurister.

Men kommer man inte överens trots biträde från juridiska ombud, måsta man vända sig till domstolen för att få en bodelningsförrättare förordnad. Bodelningsförrättaren har som uppgift att om möjligt försöka få parterna att komma överens om bodelningen, men kan också genomtvinga en bodelning där en överenskommelse inte är möjlig.

Det händer att en av makarna är målmedveten och strävar efter att komma till ett avslut i bodelningsprocessen, men den andra maken förhalar och försvårar. Känner man på sig att detta kan hända är mitt råd att ansöka om en bodelningsförrättare tidigt i processen.

Vad kan parterna göra för att spara tid och kostnader?

Kommer man väl förberedd till sitt juridiska ombud eller bodelningsförrättaren, har tagit reda på när brytdagen är och listat upp sina tillgångar och skulder per detta datum, så har man kommit en bra bit på väg. Då kan man stämma av vad man är oense om och koncentrera sig på dessa frågor. Även om man inte är överens om vad en tillgång, t ex bostaden är värd, kan man kanske enas om hur man ska värdera den och gemensamt utse en värderingsman.

Ibland är man oense om saker som har ett lågt ekonomiskt värde. Det blir då dyrare med processen, att betala sitt ombud och bodelningsförrättaren för att lösa den frågan, än värdet på föremålet man tvistar om. Ett tips är att välja sina strider och fundera över vilka eftergifter man kan göra för att nå en överenskommelse.

Kan man inte komma överens och behöver anlita ett eget ombud och en bodelningsförrättare, är det i regel tre advokater som är inblandade för att lösa bodelningsfrågorna. Tre advokater som kostar pengar och behöver tid för att skriva inlagor, upprätta beslut, hitta tider för att mötas i sammanträden och lägga ner tid gällande bodelningsbeslutet. Ju färre frågor att tvista om desto mindre tid och pengar går åt.

Hur kan bodelningsförrättaren skynda på processen?

När jag får uppdrag som bodelningsförrättare är jag mån om att handläggningen hela tiden och målmedvetet drivs framåt. Jag har en plan för hur bodelningsprocessen ska gå till.

En bodelningsprocess hos bodelningsförrättaren behöver inte ta mer än 5 steg:

  1. redovisa tillgångar och skulder per brytdagen
  2. klargöra vad som är tvistigt
  3. utforska möjligheten att nå en överenskommelse
  4. lämna in sina slutliga ståndpunkter
  5. bodelningsbeslut

Problematiskt är det när det inte finns möjlighet att betala arvodet till bodelningsförrättaren för att den av makarna som har krav i bodelningen inte förfogar över pengar och den maken som har tillgångarna inte är intresserad av att få bodelningen klar. Här skulle vi som är bodelningsförrättare behöva lagstöd för att motverka medvetna förhalningstaktiker. Det finns idag en möjlighet för en make som inte har råd att betala bodelningsförrättaren att få 5 timmars rättshjälparvode från domstolen beviljat. Rättshjälpsarvodet är vanligtvis mycket lägre än bodelningsförrättarens arvode och timmarna räcker inte för att göra en bodelning om makarna inte är överens. Så den hjälpen är i regel ingen hjälp. Hjälp skulle det vara om arvodet kan säkras genom rätthjälp eller rättsskydd under bodelningen och regleras när bodelningen är genomförd. Jag ansluter mig till debattartikelförfattarnas förslag:

”Vi vill se en bortre tidsgräns över hur lång tid en bodelningsprocess får ta, införa rätten att ta del av rättshjälp och höja grundnivån för att kunna genomföra en bodelning, samt att vite ska utgå om någon part förhalar processen.” https://www.dn.se/debatt/det-ar-for-krangligt-och-dyrt-att-ta-ut-skilsmassa/

Det finns resurser att bekosta, förskottera och säkra arvoden för brottmålsadvokater. Samma resurser bör möjliggöras för bodelningsförrättare som har som uppdrag att tillhandahålla en effektiv och rättssäker process för att genomföra en bodelning. Att tvingas kvar i en påfrestande separations- och bodelningsprocess under ibland flera år känns varken modernt eller rättvist, varken för personerna som separerar eller de barn som har föräldrar i en sådan tvist.

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Alexandra Lyckman
25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman
placeholder
17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh