17 april 2010

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn – för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.

Är det ett problem?

Låt oss börja i rätt ände. Det är ett problem att vårdnadstvisterna ökat sedan lagändringen i Föräldrabalken (FB) år 2006. Fler och fler barn blir utsatta för den oerhörda påfrestning som en rättslig tvist om dem i domstol innebär. I de allra flesta fall är en domstolsprocess inte bra för barnen. Barnen mår bra av att deras föräldrar samarbetar. Det är inte en skilsmässa eller separation barnen i sig far illa av utan medföljande konflikter mellan föräldrarna.

Konfliktnivån mellan föräldrar har ökat de senaste åren. Socialstyrelsen har gjort en utvärdering av socialtjänstens arbete med vårdnads och boendeärenden efter lagändringarna  år 2006 ( ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister – uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete”). Socialtjänsterna konstaterar att de anser att det är ”svårare” ärenden nu –  och att det därför är ännu viktigare att uppmärksamma barnen.

Vad det beror på att konflikterna är svårare nu vågar vi inte entydigt uttala oss om. Vi, som familjerättsadvokater, upplever också att konflikterna mellan separerade föräldrar har ökat. Fler föräldrar kommer till oss idag (än för ca 10 år sedan) arga och upprörda och säger ”aldrig i livet att vi ska ha gemensam vårdnad” eller ” jag tänker inte längre acceptera detta, nu måste jag gå till domstol”. I en sådan situation är det vår skyldighet att ge en fullständig bild över vad lagen och praxis säger. Men också resonera med klienten om möjliga utgångar av en process och hur barnet och parterna påverkas av en process i domstol.

Advokatens främsta intresse är klientintresset – men det är också mycket viktigt att ge klienten en realistisk bild av processen samt, när det gäller mål om barn, väga in alla de faktorer som kan påverka barnen negativt. Det händer ofta att vi rekommenderar en klient att inte processa om barn utan istället försöka hitta en samförståndslösning. Det skulle strida direkt mot advokatetiken att mest se till sina egna möjligheter att ta betalt.

Det finns förstås ombud som styrs mest av debiteringsmöjligheterna. Enligt vår erfarenhet finns de dock främst bland jurister som inte arbetar på advokatbyråer. Jurist är inte någon skyddad titel (som Advokat enligt lag är) och vem som helst får kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Dessa jurister omfattas inte av advokatsamfundets etiska regelverk och behöver därför inte bry sig om de etiska reglerna, som t.ex. handlar om skäligt arvode.

Ibland ställer vi oss undrande till vilka biträden som domstolen faktiskt beviljar rättshjälp. Vid rättshjälpsärenden har domstolarna annars en möjlighet att markera när ”oseriösa” ombud ansöker om rättshjälp genom att avslå ansökan. Här skulle domstolarna kanske kunna vara tuffare i tvister om barn. Vem som helst kan agera ombud i ett vårdnads – eller boendeärende och erhålla rättshjälp. Det är inte alltid bra.

Det är olyckligt om vi familjerättsadvokater generellt får ett rykte av att enbart bry oss om debiteringen. Vi är många som är måna om att företräda våra klienter utifrån klientens bästa men samtidigt med ett barnperspektiv.

Så för att svara på den inledande frågan – ja, det är ett problem

–  Dock inte av den storleksgraden att vi tror att det, i sig, är en bidragande orsak till ökningen av rättsliga tvister
–  Inte främst bland advokater utan snarare bl.a. andra yrkeskategorier som jurister eller enskilda privatpersoner som åtar sig uppdrag som ombud i tvister om barn

Som familjerättsadvokat vill vi hitta en balansgång mellan vad klienten själv vill, klientintresset främst, och vad man bedömer är till barnets bästa.

Mia Edwall Insulander
Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Inlägg av Alexandra Lyckman

20 oktober 2023

Förenklad och billigare bodelningsprocess

”Det är för krångligt och för dyrt att ta ut skilsmässa” löd rubriken på DN Debatt i början av året. Artikelförfattarna Malin Bergman och Charlotte Ljung efterfrågade en översyn av bodelningsprocessen, såväl avseende hur lång tid den får ta och hur mycket den får kosta.

Alexandra Lyckman
10 oktober 2022

Barns rätt till olika föräldraskap och målet att inte tvista om barn i domstol

Ämnet föräldraskap och barns rättigheter är ständigt aktuellt och mycket har hänt under de senaste decennierna. Barns rättigheter har stärkts. Barnkonventionen och modern lagstiftning har förändrat hur vi ser på barns rätt att komma till tals och få information.

Alexandra Lyckman
25 oktober 2021

Barnets vilja kontra föräldrarnas samförstånd

I en familj finns det ofta många olika viljor. Hur dessa olika viljor ska beaktas är en intressant fråga. Barn ses idag som autonoma individer och rättighetsbärare. De har rätt att komma till tals i frågor som rör dom själva. Tanken är god och grundläggande. Men det har väckt en praktisk fundering hos mig som medlare.

Alexandra Lyckman
4 november 2020

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Alexandra Lyckman
25 november 2019

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Barn som utsatts för brott kan företrädas av egna ombud som antingen utses till målsägandebiträde eller till särskild företrädare. På Advokatdagarna som hölls i oktober 2019 fick vi, Anna Hellron Wikström och undertecknad, möjlighet att hålla ett seminarium om dessa typer av uppdrag och vad som skiljer dom åt. Här kommer en kort sammanfattning.

Alexandra Lyckman
placeholder
25 september 2018

Barns mående när föräldrar tvistar

I juni i år deltog min kollega Mia och jag i en vidareutbildning i Budapest för medlare i internationella vårdnadstvister. Det är alltid givande att träffa andra praktiserande jurister och medlare. Man lär sig mycket om vilka likheter och olikheter som finns i olika länder och kulturer. Tvista om barn gör man i de flesta.

Alexandra Lyckman
placeholder
14 december 2017

Framtidsfullmakter

Många har funderingar vad som händer om man blir sjuk och inte längre kan se efter sina rättsaffärer. Man vill i så fall gärna anförtro någon närstående att se efter ens angelägenheter. Den 1 juli 2017 trädde en lag om framtidsfullmakter ikraft. Efterfrågad av klienter, ifrågasatt av kollegor. Några kollegor har till och med bestämt sig för att inte medverka till att upprätta framtidsfullmakter.

Alexandra Lyckman
placeholder
19 december 2016

Gemensam vårdnad innebär inte att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna

Många föräldrar blandar ihop växelvist boende med gemensam vårdnad. I detta blogginlägg förklarar vi skillnaden och vad respektive innebär.

Alexandra Lyckman
placeholder
11 april 2016

Vårdnadsutredningen – hur går den till egentligen?

För ett tag sedan fick jag möjlighet att få lyssna på vår tidigare kollega Kajsa Laxhammar, som numera arbetar hos Socialstyrelsen. Hon berättade vilka föreskrifter det finns gällande vårdnadsutredningen.

Alexandra Lyckman
placeholder
18 mars 2015

Varför ska det behöva bli så in i helskotta dyrt med boutredningar och bodelningar?!

När dödsbodelägare inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas, eller när f d makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen, kan en advokat förordnas till boutredningsman respektive bodelningsförrättare av tingsrätten.

Alexandra Lyckman
9 oktober 2014

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Alexandra Lyckman
placeholder
1 augusti 2014

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Alexandra Lyckman
placeholder
15 november 2013

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 april 2013

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Alexandra Lyckman
placeholder
10 augusti 2012

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.

Alexandra Lyckman
placeholder
7 februari 2012

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?

Alexandra Lyckman

Kontakta oss

Vad vill du fråga om? Gör ett eller flera val i rutorna

Ange en kort bakgrund till ditt ärende

Ange dina kontaktuppgifter

Ange motpartens uppgifter

Skickar

Meddelandet skickat

Vi hör av oss snart!

Något gick fel

Prova igen, om fel kvartsår kontakta oss via e-post eller telefon.

@insulanderlindh